44 647 24 43 | 664 372 432 ewa.teleman-bajer@notariusze.lodz.pl

Pojęciu aktu notarialnego nierozerwalnie wiąże się z pewnymi czynnościami prawnymi, takimi jak przeniesienie własności nieruchomości lub dokonanie aktu darowizny. Czym jest akt notarialny i co go wyróżnia na tle innych dokumentów prawnych?

Akt notarialny – definicja                                                          

Akt notarialny jest dokumentem, który potwierdza dokonanie określonych czynności prawnych. W przypadku niektórych czynności prawnych przepisy nakazują sporządzenie aktu notarialnego – zaliczyć do nich możemy między innymi wspomniane już wyżej przekazanie prawa własności do nieruchomości lub dokonanie darowizny. Bez dopełnienia tej formalności umowa zawarta między podmiotami jest w świetle prawa nieważna – zawarcie zwykłej umowy kupna-sprzedaży w przypadku zakupu nieruchomości nie sprawi, że prawa do niej przejdą na nas. Akt notarialny może być zawarty również w sytuacjach nie przewidzianych przez przepisy – podstawą do jego sporządzenia jest wtedy wola stron. Mimo, że w takich sytuacjach akt prawny jest nieobowiązkowy, niesporządzenie go powoduje bezskuteczność czynności prawnej. Przykładem czynności prawnej, która może ale nie musi być dopełniona w formie aktu notarialnego, jest sporządzenie testamentu. Do sporządzania aktu notarialnego uprawnieni są notariusze, tacy jak , urzędujący w Toruniu notariusz Ewa Teleman – Bajer z Piotrkowa Trybunalskiego. W wyjątkowych sytuacjach i po uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia od Ministra Spraw Zagranicznych akt notarialny może być również sporządzony przez polskiego konsula.

Co zawiera akt notarialny?

Zgodnie z artykułami 91-95 ustawy Prawo o notariacie, akt notarialny powinien zawierać:

 

  • Dokładną datę sporządzenia aktu. W przypadku, gdy życzą sobie tego strony umowy akt może zawierać również dokładną godzinę i minutę podpisania aktu
  • Miejsce sporządzenia aktu
  • Dokładne dane notariusza, który sporządza akt – imię, nazwisko oraz adres siedziby kancelarii
  • Dane stron zawierających umowę. W przypadku osób fizycznych będą to imiona, nazwiska, imiona rodziców oraz miejsce zamieszkania każdej ze stron, zaś w przypadku osób prawnych i innych podmiotów – nazwa i adres siedziby. W przypadku, gdy akt podpisywany jest przez pełnomocników stron, akt notarialny powinien zawierać ich dane.
  • Oświadczenia stron
  • Okoliczności towarzyszące spisywaniu aktu – na żądanie stron
  • Oświadczenie, że akt został odczytany, przyjęty przez obie strony i podpisany
  • Podpisy stron oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu – wyjątkową sytuacją jest kiedy jedną ze stron jest osoba niepiśmienna. W takich przypadkach akt powinien zawierać oświadczenie stwierdzające, że osoba ta aktu nie podpisała i wyjaśnienie tej sytuacji.
  • Podpis notariusza.
Kancelaria Notarialna z Piotrkowa Trybunalskiego notariusz Ewy Teleman-Bajer to miejsce, w którym załatwisz czynności notarialne. Kancelaria Notarialna notariusz Teleman-Bajer została powołana do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Kancelaria Pani Notariusz działa na terenie Piotrkowa Trybunalskiego gminy Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.30 a 17.00. W internecie znajdziesz nas łatwo po następujących frazach: Notariusz Piotrków Trybunalski, notariusze Piotrków Trybunalski, Kancelaria Notarialna Piotrków Trybunalski, kancelarie notarialne Piotrków Trybunalski, Czynności notarialne Piotrków Trybunalski, notariusz Moszczenica, notariusz Rozprza.